TERMINOLOGIA ZZAKRESU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

 

WŁADYSŁAW MARKOWSKI – Polon-Alfa

 

Poniższa terminologia bazuje głównie na określeniach zawartych w polskich normach lub projektach norm, podanych na końcu opracowania jako literatura. Termin i jego definicja zaczerpnięta z konkretnej normy ma na końcu w nawiasie kwadratowym podaną pozycję literatury.
Niestety bywało, że ten sam termin definiowany był w kilku normach w różny sposób, często bardzo szczegółowo – na użytek tylko danej normy. W takich wypadkach autor przytoczył własną definicję, wg niego najbardziej przydatną dla branży.
Dodatkowe wyjaśnienia i komentarze podane są pismem pochyłym, natomiast przy terminach w języku angielskim niekiedy znajduje się nawias, zawierający skrót amer., co oznacza, że to określenie spotykane jest w literaturze amerykańskiej.
Załączone rysunki pozwalają lepiej przybliżyć umiejscowienie i znaczenie niektórych urządzeń, objętych terminologią, w strukturze sygnalizacji pożarowej …>

Czasopismo Systemy Alarmowe